نمونه رادیوگرافی های انجام شده در مرکز

انواع رادیوگرافی های این مرکز شامل:

1-اسکن سه بعدی یا CBCT

2-پانورامیک یا OPG

3-تک دندان یا بایت وینگ

4-انواع رادیوگرافی خارج دهانی شامل لترال سفالومتری واسکال یا جمجمه

انواع رادیوگرافی های مورد استفاده در ارتودنسی-ایمپلنت-جراحی دندان-اطفال وجراحی فک ولثه در این مرکز قابل ارایه است.