انواع تصاویر جمجمه

این تصاویر شامل واترز - کالدول-نمای  خلفی جمجمه(َPA SKULL)و تاون-SMV و...میباشد

اين گرافي براي ارزيابي سينوسهاي ماگزيلاري داراي دقت بالا بوده و در تشخيص سينوزيت بکار مي رود. در اين راديوگرافي سينوسهاي فرونتال واتموئيد قدامي و خلفي مشاهده مي شوند. اما راديوگرافي اختصاصي براي مشاهده سينوس فرونتال ، تکنيک کالدول (Caldwell) مي باشد. در تشخيص شکستگي استخوان گونه (زايگوما ) و اتصالات اين استخوان با استخوانهاي فرونتال، ماگزيلار و تمپورال، شکستگي هاي بيني و لبه هاي طرفي، تحتاني و فوقاني اربيت از اين تکنيک واترز استفاده مي شود.

-راديوگرافي طرفي جمجمه (Lateral skull): در اين راديوگرافي تمام سينوسهاي پارانازال از نماي طرفي قابل مشاهده اند و چون تصوير كليه نقاط آناتوميك در سمت چپ و راست روي يکديگر مي افتد، اين تکنيک جهت ضايعات فک و دندان کمتر مورد استفاده قرار مي گيرد. شايد بتوان گفت نوع همراه با ثبت بافت نرم اين راديوگرافي ، بيشترين استفاده را در درمانهاي ارتودنسي در بررسي نواحي اسکلتال فکين و بافت نرم صورت ارزيابي پس از درمان دارد .تروماي (ضربه) سرو گردن ، مشاهده راه هوايي بيمار از نظر وجود انسداد يا جسم خارجي امکان پذير مي سازد. همچنين شکستگي بيني و ارزيابي دندانهاي قدامي در آن ناواضح است ،بعلاوه سطح مايع – هوا در سينوس فرونتال و اسفنوئيد بطور واضح در تمامي طرفي مشاهده مي گردد. قبل ازعرضه روشهاي مدرن تصوير برداري ، اين تکنيک همراه با چرخش سر به عنوان نماي انتخابي براي بررسي کانال بينايي و شيار چشمي فوقاني، در موارديکه بيمار  مشکوک به صدمات اين ناحيه بود، مي بايست تهيه مي شد.

-راديو گرافي خلفي ـ قدامي جمجمه (P.A Skull) :در اين راديوگرافي ريج پتروس د ر۳/۱ تحتاني اربيت تصوير مي شود. اين راديوگرافي كاربرد محدودي در صدمات دارد و جهت بررسي عدم تقارن صورت در ارتودنسي از اين راديوگرافي استفاده مي شود . تکنيک P.A mandible  در تشخيص شکستگي تنه منديبل بکار مي رود.

-راديوگرافي SMV يا Base : اين راديوگرافي براي مشاهده شکستگي قوس گونه بکار مي رود. دراين صورت بايد ميزان اشعه را به نصف حالت استاندارد کم كرد که به اين نما jughandle view نيز گفته مي شود.

-راديوگرافي Reverse-towne : د بطور خاص جهت ارزيابي کنديل و گردن آن در صدمات سر و گردن کاربرد دارد. در اين نما که با دهان باز تهيه مي شود شکستگي گردن کنديل همراه با حركت مديو لترالي كنديل قابل مشاهده است

ثبت نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :